REGULAMIN


Regulamin Trening Studio 17


1. Klient, przed rozpoczęciem pierwszego treningu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
2. Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
3. W treningach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia, bądź osoby młodsze za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
4. Klient przed przystąpieniem do korzystania z treningów zobowiązany jest do wypełnienia ankiety treningowej.
5. Następnie Klient zobowiązany jest do udziału w konsultacji treningowej z trenerem personalnym. Klient zobowiązany jest na każdym etapie korzystania z studia stosować się do zaleceń oraz uwag trenera personalnego oraz personelu.
6. W ramach swoich usług Studio prowadzi również treningi personalne oparte na koncepcie EMS - elektrostymulacji mięśni. Sprzęt wykorzystywany w Studiu jest najwyższej jakości i posiada międzynarodowe certyfikaty dopuszczające do użytkowania podczas treningów. Trenerzy wykonujący treningi posiadają niezbędne wykształcenie i szkolenia.
7. Zabronione jest korzystanie ze studia przez Klientów będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.
8. Trener ma prawo w każdym czasie przerwać trening, jeżeli w jego trakcie zaobserwuje u Klienta nietypowe dolegliwości zdrowotne.
9. Trening można odbyć dopiero po opłaceniu karnetu lub jednorazowego wejścia zgodnie
z obowiązującym cennikiem oraz zasadami opłat przed rozpoczęciem zajęć. Po zarejestrowaniu Klient otrzyma od studia kartę klubową.
10. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
11. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym trenera przed zajęciami.
12. Jeśli Klient nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z studia – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu.
13. Jeśli Klient stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel o uszkodzeniu.
14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Klienta z urządzeń, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Klienta. Klient ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
15. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personel o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Klientów. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, urazy bądź zaburzenia związane z usługami, powstałe z winy Klienta, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane trenerom centrum.
16. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia studia będące wynikiem niezastosowania się do ww. zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu.
17. W przypadku choroby lub niedyspozycji trenera w dniu prowadzonych przez niego zajęć studio zastrzega sobie prawo wyznaczenia innego trenera w zastępstwie bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym fakcie Klienta. Zmiana instruktora nie stanowi zmiany Regulaminu.
18. W sytuacjach losowych studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, przy czym odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym ustalonym z Klientami terminie lub zostanie przedłużona data ważności karnetu.
19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Klientowi przez innego Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią.
20. Klient ma obowiązek pozostawić rzeczy codziennego użytku, z których nie korzysta podczas zajęć, w szafce, upewniając się, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Klient ma prawo pozostawiać w szafce odzież wierzchnią oraz inne podobne przedmioty codziennego użytku, których konieczność pozostawienia w szafce wynika ze specyfiki usług świadczonych przez studio.
21. Studio nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
22. Klient ma obowiązek sprawować pieczę nad wszelkimi swoimi rzeczami znajdującymi się poza zamkniętą szafką.
23. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także zapewnić higienę i komfort innym klientom centrum. Klienci są zobowiązani do używania stroju sportowego oraz zmiennego obuwia.
24. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach.
25. Na terenie studia zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
26. Zabrania się używania, bez zgody personelu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
27. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Studio zastrzega sobie prawo
do skreślenia Klienta z listy klubowiczów. Klientowi zostaną zwrócone niewykorzystane środki
za opłacony karnet.
28. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez centrum Klient może złożyć w formie pisemnej lub przesłać na adres mailowy studio@ts17.pl
29. Studio rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
30. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.